ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังเก่าแบบ ป.๑ ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังเก่าแบบ ป.๑ ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังเก่าแบบ ป.๑ ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังเก่าแบบ ป.๑ ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนธนาคารออมสิน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ : 1,800,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนธนาคารออมสิน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ : 1,800,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนธนาคารออมสิน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ : 1,800,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนธนาคารออมสิน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ : 1,800,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุดลิ่มอติบูลย์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 230,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุดลิ่มอติบูลย์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 230,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหารบ้านหนองผือ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 600,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหารบ้านหนองผือ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 600,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องธุรการ/ห้องประชุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ : 30,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องธุรการ/ห้องประชุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ : 30,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องเรียนชั่วคราว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 70,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องเรียนชั่วคราว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 70,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องส้วมนักเรียนป.๑ - ๓
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องส้วมนักเรียนป.๑ - ๓
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนหน้าอาคารเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : (งบของเทศบาล)
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนหน้าอาคารเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : (งบของเทศบาล)
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เล้าไก่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เล้าไก่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ่อปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ่อปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสหกรณ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องดนตรี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แปลงผักปลอดสารพิษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แปลงผักปลอดสารพิษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ่อปุ๋ยหมัก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ่อปุ๋ยหมัก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ที่แปรงฟัน ป.๔ - ๖
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ที่แปรงฟัน ป.๔ - ๖
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สระน้ำโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ใต้อาคารออมสิน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ด้านหน้าโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านปลาดุก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โครงการเลี้ยงไก่ไข่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โครงการแก๊สชีวภาพ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สวนพักผ่อนหย่อนใจ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ทำนาวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โครงการบ่อปลาพาเพลิน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..