ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ธ.ค. 64 ผู้ปกครองนักเรียนเลี้ยงอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
16 ธ.ค. 64 ประชุมครู
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
09 ธ.ค. 64 ประชุมฝ่ายการเงิน-พัสดุ
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
07 ธ.ค. 64 ส่งเอกสารใบเสร็จรับเงินให้ผู้บริจาคเงินสร้างรั้วโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
05 ธ.ค. 64 พัฒนาสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
04 ธ.ค. 64 จัดทำจดหมายข่าว
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
03 ธ.ค. 64 วางแผนบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ในร.ร.
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
30 พ.ย. 64 รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม จากเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
30 พ.ย. 64 นำส่งสำเนาสัญญาจ้างครู พิเศษ
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
29 พ.ย. 64 จัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
28 พ.ย. 64 เลือกตั้ง อบต.
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
27 พ.ย. 64 เสนอของบประมาณประจำปี ๒๕๖๖
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
26 พ.ย. 64 ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง อบต.
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
26 พ.ย. 64 ดำเนินการเรื่องอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
25 พ.ย. 64 มอบทุนการศึกษา ๒/๒๕๖๔
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
24 พ.ย. 64 นำส่งใบเสร็จรับเงินงบประมาณเงินอุดหนุนร้อยละ ๗๐
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
22 พ.ย. 64 ประชาสัมพันธ์งานสร้างรั้วโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
15 พ.ย. 64 รายงานเงินคงเหลือ
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
13 พ.ย. 64 รับบริจาคคอมพิวเตอร์จาก กลต,
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
11 พ.ย. 64 ประชุมครู
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
08 พ.ย. 64 เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
01 พ.ย. 64 ถึง 05 พ.ย. 64 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ๒/๒๕๖๔
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
31 ต.ค. 64 รายงานการควบคุมภายใน
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
29 ต.ค. 64 วันสุดท้ายของการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
28 ต.ค. 64 ถึง 29 ต.ค. 64 ครูและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เตรียมการเปิดเรียน ๒/๒๕๖๔
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
28 ต.ค. 64 ทำสัญญาจ้างครูพิเศษ สอนชั้นอนุบาลและป.๑
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
27 ต.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
24 ต.ค. 64 งานกฐินสามัคคีสำนักสงฆ์บ้านหนองผือ
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
23 ต.ค. 64 สรุปงานปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
22 ต.ค. 64 จ่ายค่านำประปา ไฟฟ้า เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
18 ต.ค. 64 ต่อสัญญาเว๊บไซต์
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
16 ต.ค. 64 ถึง 27 ต.ค. 64 คณะครูอยู่เวรยามในช่วงปิดภาคเรียนครั้งที่ ๑
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
15 ต.ค. 64 ผู้ปกครองและนักเรียนรับเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
08 ต.ค. 64 รายงานบัญชีการศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
05 ต.ค. 64 รายงานจำนวนวันลาของข้าราชการครู ประจำปีงปม.๒๕๖๔
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
04 ต.ค. 64 รายงานการประเมินผลลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
04 ต.ค. 64 ถึง 08 ต.ค. 64 วัดและประเมินผลนักเรียนป.๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
01 ต.ค. 64 รายงานผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ ๒(ตค)
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
01 ต.ค. 64 ประชุมครู
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
29 ก.ย. 64 ส่งแบบรายงานเลื่อนเงินเดือนครู
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
27 ก.ย. 64 ถึง 28 ก.ย. 64 มอบใบงาน อนุบาล ป.๑ - ป.๖
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
24 ก.ย. 64 ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
20 ก.ย. 64 ครูนำส่งแบบประเมินตนเอง
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
20 ก.ย. 64 ถึง 21 ก.ย. 64 มอบใบงาน อนุบาล ป.๑ - ป.๖
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
13 ก.ย. 64 ถึง 14 ก.ย. 64 มอบใบงาน อนุบาล ป.๑ - ป.๖
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
10 ก.ย. 64 ส่งรายงานผลงานผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
09 ก.ย. 64 มอบเงินเยียวยา ผปค.
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
06 ก.ย. 64 ถึง 07 ก.ย. 64 ชั้น อนุบาล ป.๑ - ป.๖ รับใบงาน
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
03 ก.ย. 64 ประชุมงานการเงิน-พัสดุ
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
01 ก.ย. 64 ประชุมครู
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
19 ก.ค. 64 จ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
16 ก.ค. 64 รายงานสถานการณ์โควิดฯ
โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.กจ.๔
09 ก.ค. 64 ผอ.ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จังหวัด
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลเลาขวัญ
05 ก.ค. 64 ถึง 16 ก.ค. 64 เปิดเรียนแบบ ON HAND
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
02 ก.ค. 64 การประปาภูมิภาคเลาขวัญ เลี้ยงอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
02 ก.ค. 64 ประชุมครู
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
29 มิ.ย. 64 จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
25 มิ.ย. 64 จ่ายเงินค่าเสื้อผ้านักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
24 มิ.ย. 64 การประปาส่วนภูมิภาคเลี้ยงอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
15 มิ.ย. 64 จัดทำจดหมายข่าวถึงผู้ปกครอง
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
14 มิ.ย. 64 เปิดเรียนวันแรก ปีการศึกษา ๒๕๖๔
เปิดเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
08 มิ.ย. 64 ปรับปรุงห้องเรียนชั้น ป.๑
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
08 มิ.ย. 64 พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
04 มิ.ย. 64 ประขุมครู
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
03 มิ.ย. 64 ติดตั้งหลอดไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่เสาไฟฟ้าในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
02 มิ.ย. 64 บริษัททีโอที ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
01 มิ.ย. 64 ทำสัญญาจ้างครูคนใหม่ (ป.๑)
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
31 พ.ค. 64 จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนประจำห้องเรียน
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
28 พ.ค. 64 ประชุมครู
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
28 พ.ค. 64 ส่งโครงการของบอาหารกลางวัน
ส่งโครงการของบอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
21 พ.ค. 64 ประสานงบประมาณอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
21 พ.ค. 64 จัดซื้อครูภัณฑ์ห้องอนุบาล
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
18 พ.ค. 64 ตรวจรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
14 พ.ค. 64 ขอความอนุเคราะห์พนักงานตัดหญ้าจากเทศบาล
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
12 พ.ค. 64 รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔
เทศบาลเลาขวัญ เทศบาลเลาขวัญ
11 พ.ค. 64 ประสานงานอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
07 พ.ค. 64 รายงานการประเมินตนเอง(SAR)
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
06 พ.ค. 64 ต่อสัญญาจ้างครูธุรการโรงเรียน
สพป.กจ.๔ สพป.กจ.๔
05 พ.ค. 64 ต่อสัญญาจ้างครูอัตราจ้าง
สพป.กจ.๔ สพป.กจ.๔
25 มี.ค. 64 ประชุมครู
ประชุมครู
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
24 มี.ค. 64 สอบชั้น ป.๓ NT
สอบชั้น ป.๓ NT ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนบ้านหนองผือ สทศ
19 มี.ค. 64 ประชุมกรรมการเลือกตั้งเทศบาล
ประชุมกรรมการเลือกตั้งเทศบาลเลาขวัญ
โรงเรียนบ้านหนองผือ เทศบาลเลาขวัญ
18 มี.ค. 64 กิจกรรมลูกเสือสำรอง ชั้น ป.๑ - ป.๓
กิจกรรมลูกเสือสำรอง ชั้น ป.๑ - ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนบ้านหนองแสลบ กลุ่มเลาขวัญ
17 มี.ค. 64 สอบการอ่านชั้น ป.๑ (RT)
สอบการอ่านชั้น ป.๑ (RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนบ้านหนองผือ สพฐ.
17 มี.ค. 64 กิจกรรมลูกเสือสามัญ ป.๔ - ๖
โรงเรียนบ้านหนองแสลบ กลุ่มเลาขวัญ
13 มี.ค. 64 สอบโอเน็ต ชั้น ป.๖
สอบโอเน็ต ชั้น ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ เขตพื้นที่การศึกษา/ สทศ.
19 ม.ค. 64 ถึง 22 ม.ค. 64 วางแผนจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔
วางแผนจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
18 ม.ค. 64 ผูู้ปกครองรับแบบฝึกหัด ใบงาน
ผูู้ปกครองรับแบบฝึกหัด ใบงาน
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
16 ม.ค. 64 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
15 ม.ค. 64 ประชุมครู
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
12 ม.ค. 64 ถึง 14 ม.ค. 64 คณะครููเยี่ยมบ้านนักเรียน ติดตามการเรียนที่บ้าน..
คณะครููเยี่ยมบ้านนักเรียน ติดตามการเรียนที่บ้าน..
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
11 ม.ค. 64 ผู้ปกครองรับแบบฝึกหัด /ใบงาน
ผู้ปกครองรับแบบฝึกหัด /ใบงาน
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
09 ม.ค. 64 ติดตั้งกล้องวงจรปิด
ติดตั้งกล้องวงจรปิด
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
08 ม.ค. 64 ประชุมครู
ประชุมครู
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
05 ม.ค. 64 ถึง 07 ม.ค. 64 จัดการเรียนการสอนที่บ้านนักเรียน
จัดการเรียนการสอนที่บ้านนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
04 ม.ค. 64 ประชุมคณะครู
ประชุมคณะครูเกี่ยวกับการสอนในช่สวงการปิดเรีรยนกรณีพิเศษ
ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหนองผือ
04 ม.ค. 64 ถึง 08 ม.ค. 64 ปิดเรียนกรณีพิเศษ
ปิดเรียนกรณีพิเศษ(โควิด ๑๙)
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
29 ก.ย. 63 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.กจ.๔ สพป.กจ.๔
29 ก.ย. 63 จัดซื้อหนังสือห้องสมุด
ฝ่ายวิชาการจัดซื้อหนังสือห้องสมุด
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
25 ก.ย. 63 เรียนรู้งานพื้นฐานอาชีพ
นักเรียนชั้น ป.๔ - ป.๖ เรียนรู้งานพื้นฐานอาชีพจากวิทยากร
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
11 ก.ย. 63 อบรมโรงเรียนสุจริต
อบรมโรงเรียนสุจริต
สพป.กจ.๔ สพป.กจ.๔
11 ก.ย. 63 ประชุมวิชาการ(PLC)
ประชุมวิชาการ(PLC)
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
09 ก.ย. 63 อบรมครูภาษาอังกฤษ
อบรมครูภาษาอังกฤษ
สพป.กจ.๔ สพป.กจ.๔
02 ก.ย. 63 ทำสัญญาจ้างครูอัตราจ้าง
ทำสัญญาจ้างครูอัตราจ้าง
สพป.กจ.๔ สพป.กจ.๔
01 ก.ย. 63 ประชุมครู
ประชุมครู
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
31 ส.ค. 63 เป็นคณะกรรมการเปิดซองครุภัณฑ์ดนตรีไทย
เป็นคณะกรรมการเปิดซองครุภัณฑ์ดนตรีไทย
สพป.กจ.๔ สพป.กจ.๔
28 ส.ค. 63 ประชุมครูครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
ประชุมครูครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
21 ส.ค. 63 นิเทศชั้นเรียน
นิเทศชั้นเรียน
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
12 ส.ค. 63 จิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านหนองผือ
จิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านหนองผือ พิธีเปิดงานจัดที่โรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
11 ส.ค. 63 คัดกรองการอ่าน ชั้น ป.๑ - ป.๖
คัดกรองการอ่าน ชั้น ป.๑ - ป.๖
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
11 ส.ค. 63 จัดงานวันแม่แห่งชาติ (ทำนาวันแม่)
จัดงานวันแม่แห่งชาติ (ทำนาวันแม่)
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
06 ส.ค. 63 ถึง 07 ส.ค. 63 นิเทศชั้นเรียน
นิเทศชั้นเรียน
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
04 ส.ค. 63 สำรวจอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
สำรวจอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
24 ก.ค. 63 มอบทุนการศึกษา
มอบทุนการศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
22 ก.ค. 63 ต้อนรับ โตโยด้า มอร์เตอร์
ต้อนรับ โตโยด้า มอร์เตอร์
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
17 ก.ค. 63 กลต. ศึกษาดูงาน
กลต. ศึกษาดูงาน
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
09 ก.ค. 63 ประชุมครูครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
ประชุมครูครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
ห้องประชุม โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
01 ก.ค. 63 เปิดเรียนวันแรก ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เปิดเรียนวันแรก ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
17 มิ.ย. 63 ประชุมครูก่อนเปิดเรียน
ประชุมครูก่อนเปิดเรียน
โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.กจ.๔
09 มิ.ย. 63 ทำสัญญาจ้างสร้างบ้านพักครู
ทำสัญญาจ้างสร้างบ้านพักครู
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
08 มิ.ย. 63 ครูการเงินงบประมาณ ประชุมจัดทำบัญชีการศึกษา
สพป.กจ.๔ สพป.กจ.๔
03 มิ.ย. 63 มอบทุนการศึกษา(ยากจนพิเศษ)
มอบทุนการศึกษา(ยากจนพิเศษ)
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
01 มิ.ย. 63 ตรวจรับหนังสือเรียนทุกชั้น
ตรวจรับหนังสือเรียนทุกชั้น
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
29 พ.ค. 63 สั่งซื้อวัสดุสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน
ส่งรายงานประจำปี ๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
27 พ.ค. 63 สั่งซื้อเสื้อผ้าไทย(วันศุกร์)
สั่งซื้อเสื้อผ้าไทย(วันศุกร์)
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
25 พ.ค. 63 ติดตามการจัดซื้อหนังสือเรียน ปี ๒๕๖๓
ส่งสัญญาจ้างสร้างบ้านพักครู
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
22 พ.ค. 63 ส่งสัญญาจ้างสร้างบ้านพักครู
ส่งสัญญาจ้างสร้างบ้านพักครู
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
22 พ.ค. 63 ประชุมติดตามและสรุปผลการเรียนออนไลน์DLTV
ประชุมติดตามและสรุปผลการเรียนออนไลน์DLTV
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
19 พ.ค. 63 ต้อนรับคณะ รองฯ สพป.กจ.๔ ติดตามการเรียนการสอนทางไกลDLTV
ต้อนรับคณะ รองฯ สพป.กจ.๔ ติดตามการเรียนการสอนทางไกลDLTV
โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.กจ.๔
18 พ.ค. 63 เดินทางไปเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง
เดินทางไปเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
15 พ.ค. 63 ส่งรายงานประจำปี ๒๕๖๒
ส่งรายงานประจำปี ๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
15 พ.ค. 63 ถึง 17 พ.ค. 63 คณะครูเดินทางไปบ้านนักเรียน
คณะครูเดินทางไปบ้านนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
14 พ.ค. 63 ประชุมครู ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
ประชุมครู ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
12 พ.ค. 63 ปรับปรุงระบบWIFI / ครูปรับปรุงห้องเรียน
  1. ปรับปรุงระบบWIFI / ครูปรับปรุงห้องเรียน
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
05 พ.ค. 63 ประชุมครู/ติดตามการอบรมครูจัดการเรียนการสอน..ที่บ้าน
ประชุมครู/ติดตามการอบรมครูจัดการเรียนการสอน..ที่บ้าน
โรงเรียนบ้านหนองือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
01 พ.ค. 63 ขอตวามอนุเคราะห์เทศบาลเลาขวัญ ประชาสัมพันธ์การเปิดเรียน
ขอตวามอนุเคราะห์เทศบาลเลาขวัญ ประชาสัมพันธ์การเปิดเรียน
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
31 มี.ค. 63 นักเรียนชั้น ป.๖ รับมอบ ปพ.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
นักเรียนชั้น ป.๖ รับมอบ ปพ.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
30 มี.ค. 63 รายงานผลการใช้ข้อสอบกลาง ป.๒ ป.๔ และ ป.๕
รายงานผลการใช้ข้อสอบกลาง ป.๒ ป.๔ และ ป.๕
โรงเรียนบ้านหนองผือ สพฐ.
27 มี.ค. 63 ประชุมผู้ปกครอง..แจ้งผลการเรียน
ประชุมผู้ปกครอง..แจ้งผลการเรียน
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
27 มี.ค. 63 ประชุมครู ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
ประชุมครู ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.กจ.๔
26 มี.ค. 63 รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนคณะครู ครั้งที่ ๑ (เมษายน ๒๕๖๓)
รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนคณะครู ครั้งที่ ๑ (เมษายน ๒๕๖๓)
โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.กจ.๔
26 มี.ค. 63 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๓
ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๓
สพป.กจ.๔ สพป.กจ.๔
26 มี.ค. 63 ส่งรายงานผลโครงการนักวิทยาศาสตร์น้อย
ส่งรายงานผลโครงการนักวิทยาศาสตร์น้อย
โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.กจ.๔
25 มี.ค. 63 คณะครูศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
คณะครูศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
24 มี.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านหนอผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
23 มี.ค. 63 รวบรวมเอกสาร..ข้อมูล..เพื่อเตรียมการเลื่อนเงินเดือนครู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
รวบรวมเอกสาร..ข้อมูล..เพื่อเตรียมการเลื่อนเงินเดือนครู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.กจ.๔
23 มี.ค. 63 เปิดซองประกวดราคาสร้างบ้านพักครู
เปิดซองประกวดราคาสร้างบ้านพักครู
สพป.กจ.๔ สพป.กจ.๔
22 มี.ค. 63 รวบรวมผลการสอบโอเน็ต ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  1. รวบรวมผลการสอบโอเน็ต ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
20 มี.ค. 63 คณะครูเริ่มส่งงานธุรการชั้นเรียนครั้งสุดท้าย
คณะครูเริ่มส่งงานธุรการชั้นเรียนครั้งสุดท้าย
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
18 มี.ค. 63 เทศบาลนัดประชุมเตรียมการสภานักเรียนชุดใหม่
เทศบาลนัดประชุมเตรียมการสภานักเรียนชุดใหม่
โรงเรียนบ้านหนองผือ เทศบาลเลาขวัญ
16 มี.ค. 63 ถึง 18 มี.ค. 63 สอบปลายปี ชั้น ป.๑ - ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
สอบปลายปี ชั้น ป.๑ - ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
11 มี.ค. 63 กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง ชั้น ป.๑ - ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง ชั้น ป.๑ - ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
10 มี.ค. 63 กิจกรรมแนะแนวเรียนต่อ..ป.๖ เรียนต่อ ม.๑
กิจกรรมแนะแนวเรียนต่อ..ป.๖ เรียนต่อ ม.๑
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนมัธยมเลาขวัญฯ
10 มี.ค. 63 ผอ.ประเมินตนเอง..รายงานผลงานส่งสพป.กจ.๔
ผอ.ประเมินตนเอง..รายงานผลงานส่งสพป.กจ.๔
โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.กจ.๔
07 มี.ค. 63 ถึง 08 มี.ค. 63 ผอ.ประชุมสัมมนาการประเมินภายนอกรอบ ๔
ผอ.ประชุมสัมมนาการประเมินภายนอกรอบ ๔
โรงแรมราชศุภมิตร สพฐ.
07 มี.ค. 63 บริษัทในเครือเอสซีจี สำรวจโครงการในโรงเรียน...
บริษัทในเครือเอสซีจี สำรวจโครงการในโรงเรียน...
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
04 มี.ค. 63 สอบชั้น ป.๓ NT ปีการศึกษา ๒๕๖๒
สอบชั้น ป.๓ NT ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านหนองผือ สพฐ.
02 มี.ค. 63 คณะครูส่งงานธุรการชั้นเรียน
คณะครูส่งงานธุรการชั้นเรียน
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
02 มี.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการคุมสอบชั้น ป.๓ NT
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบชั้น ป.๓ NT
โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป.กจ.๔
29 ก.พ. 63 ส่งมอบใบอนุโมทนาบัตรให้ชมรมแสนพลพ่าย
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
28 ก.พ. 63 ประชุมครู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ประชุมครู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
27 ก.พ. 63 คัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเตรียมทีมกีฬาปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
21 ก.พ. 63 สั่งซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
19 ก.พ. 63 นักเรียนชั้น ป.๔ - ๖ อบรมเกี่ยวกับการกำจัดขยะ ที่เทศบาล
เทศบาลเลาขวัญ เทศบาลเลาขวัญ
18 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 รับสมัครเข้าเรียนชั้น อนุบาล ๒
รับสมัครเข้าเรียนชั้น อนุบาล ๒
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
17 ก.พ. 63 ส่งรายชื่อครูคุมสอบชั้น ป.๓ (NT)
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
13 ก.พ. 63 สอบการอ่านชั้น ป.๑
สอบการอ่านชั้น ป.๑
โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.กจ.๔
11 ก.พ. 63 ประชุมคณะกรรมการสอบการอ่าน ชั้น ป.๑
ประชุมคณะกรรมการสอบการอ่าน ชั้น ป.๑
โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป.กจ.๔
07 ก.พ. 63 ทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ซาฟารีเวิร์ล โรงเรียนบ้านหนองผือ
01 ก.พ. 63 ต้อนรับชมรมฟุตบอลแสนพลพ่ายจากสุพรรณบุรี
ต้อนรับชมรมฟุตบอลแสนพลพ่ายจากสุพรรณบุรี
โรงเรีนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
01 ก.พ. 63 สอบโอเน็ต ชั้น ป.๖
สอบโอเน็ต ชั้น ป.๖
โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพฐ.
31 ม.ค. 63 จัดเตรียมสถานที่ต้อนรับคณะผ้าป่าเพื่อการศึกษา
จัดเตรียมสถานที่ต้อนรับคณะผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
28 ม.ค. 63 ประชุมเตรียมการงบประมาณค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
ประชุมเตรียมการงบประมาณค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
สพป.กจ.๔ สพป.กจ.๔
24 ม.ค. 63 ประชุมครูครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ประชุมครูครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหนองผือ
16 ม.ค. 63 คณะครูร่วมงานวันครูของสพป.กจ.๔
คณะครูร่วมงานวันครูของสพป.กจ.๔
โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กจ.๔
16 ม.ค. 63 ผอ.รับรางวัลครูดีศรีเมืองกาญจนน์ งานวันครู ของ สศจ.
ผอ.รับรางวัลครูดีศรีเมืองกาญจนน์ งานวันครู ของ สศจ.
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สศจ.
14 ม.ค. 63 คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวันครู
คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวันครู
โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ
10 ม.ค. 63 ผอ.เข้าร่วมประชุมการจัดสรรตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่า
  1. ผอ.เข้าร่วมประชุมการจัดสรรตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่า
สพป.กจ.๔ สพป.กจ.๔
07 ม.ค. 63 คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวันครู
คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวันครู
โรงเรียนบ้านบะลังกา อำเภอเลาขวัญ
03 ม.ค. 63 ประชุมครูเตรียมงานวันเด็กและเตรียมกิจกรรมทัศนศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
03 ม.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการงานวันครู เวลา ๑๐ โมง
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการงานวันครู เวลา ๑๐ โมง
โรงเรียนบ้านหนองผือ กลุ่มโรงเรียนเลาขวัญ
02 ม.ค. 63 คณะครูซ้อมกีฬา"วันครู"
คณะครูซ้อมกีฬาเนื่องในงาน"วันครู" ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ กลุ่มโรงเรียนเลาขวัญ
26 ธ.ค. 62 ประชุมครู
ประชุมครู
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
26 ธ.ค. 62 ต้อนรับครูบรรจุใหม่
ต้อนรับครูบรรจุใหม่
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
21 ธ.ค. 62 ถึง 22 ธ.ค. 62 คณะครูศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ อ.ศรีสวัสดิ์
คณะครูศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ อ.ศรีสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านหนองผือ กลุ่มโรงเรียนเลาขวัญ
19 ธ.ค. 62 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ รพ.เลาขวัญ ตรวจสุขภาพนักเรียน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ รพ.เลาขวัญ ตรวจสุขภาพนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
18 ธ.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองผือ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองผือ
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
17 ธ.ค. 62 ต้อนรับคณะจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จาก ธกส
ต้อนรับคณะจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จาก ธกส
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
12 ธ.ค. 62 ต้อนรับคณะจากโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย ๔
ต้อนรับคณะจากโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย ๔
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
09 ธ.ค. 62 เลี้ยงอาหารเช้าแก่นักเรียน
เลี้ยงอาหารเช้าแก่นักเรียน ชั้นอนุบาล - ป.๖ เวลา ๐๗.๔๕
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
05 ธ.ค. 62 ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ
ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ที่ห้องประชุมอำเภอเลาขวัญ
ชุดปกติขาว เทศบาลเลาขวัญ
03 ธ.ค. 62 ถึง 05 ธ.ค. 62 ค่ายลูกเสือสามัญ
นักเรียนชั้น ป.๕ - ๖ เดินทางไปค่ายลูกเสือร่วมกับกลุ่มโรงเรียน..ที่ค่ายท่าเสด็จ อ.ด่านมะขามเตี้ย
ลูกเสือสามัญ โรงเรียนบ้านหนองผือ
02 ธ.ค. 62 รับมอบป้ายโรงเรียนธนาคาร
รับมอบป้ายโรงเรียนธนาคาร พร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด จาก ธกส อำเภอเลาขวัญ
โรงเรียนบ้านหนองผือ ธกส.เลาขวัญ
26 พ.ย. 62 ถึง 28 พ.ย. 62 สอบการอ่านการเขียน ครั้งที่ ๒ ชั้น ป.๑ - ป.๖
สอบการอ่านการเขียน ครั้งที่ ๒ ชั้น ป.๑ - ป.๖ (ข้อสอบจาก สพฐ.)
โรงเรียนบ้านหนองผือ สพฐ.
23 พ.ย. 62 สอนพิเศษชั้น ป.๓
สอนพิเศษชั้น ป.๓
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
20 พ.ย. 62 ประชุมผู้บริหารกลุ่มเลาขวัญที่โรงเรียนบ้านพุบอน
ประชุมผู้บริหารกลุ่มเลาขวัญที่โรงเรียนบ้านพุบอน
โรงเรียนบ้านพุบอน กลุ่มโรงเรียนเลาขวัญ
20 พ.ย. 62 ทำสัญญาจ้างครูอัตราจ้าง
ทำสัญญาจ้างครูอัตราจ้าง
สพป.กจ.๔ สพป.กจ.๔
16 พ.ย. 62 สอนเสริมพิเศษชั้น ป.๖
สอนเสริมพิเศษชั้น ป.๖ 
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
16 พ.ย. 62 รับมอบเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นอนุบาล
รับมอบเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นอนุบาล จากคณะผู้บริจาค เดินทางถึงโรงเรียน ๑๐.๐๐ น.
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
16 พ.ย. 62 รับมอบแท๊งน้ำและเครื่องเล่นสนาม
รับมอบแท๊งน้ำและเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
15 พ.ย. 62 ส่งรายชื่อนักเรียนชั้น ป.๑ และ ป.๓
ส่งรายชื่อนักเรียนชั้น ป.๑ (สอบอ่าน) ป.๓ NT
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
14 พ.ย. 62 ประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ เวลา  15.40 น.
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
13 พ.ย. 62 ธกส.เดินทางมาทำธุรกรรมฝากเงินที่โรงเรียน
ธกส.เดินทางมาทำธุรกรรมให้นักเรียนฝากเงินที่โรงเรียนบ้านหนองผือ เวลา ๑๐.๓๐ น.
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
11 พ.ย. 62 กิจกรรมวันลอยกระทง ณ สระน้ำโรงเรียนบ้านหนองผือ
กิจกรรมวันลอยกระทง ณ สระน้ำโรงเรียนบ้านหนองผือ เริ่มเวลา ๑๘.๐๐ น.
สระน้ำของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองผือ
10 พ.ย. 62 คณะครู-นักเรียนร่วมงานบุญกฐิน ณ วัดโบสถ์เก่าเลาขวัญ
คณะครู-นักเรียนร่วมงานบุญกฐิน ณ วัดโบสถ์เก่าเลาขวัญ 
วัดโบสถ์เก่า เลาขวัญ โรงเรียนบ้านหนองผือ
09 พ.ย. 62 สอนเสริมพิเศษ ป.๓
สอนเสริมพิเศษ ป.๓ 
08 พ.ย. 62 จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพให้นักเรียน งบปัจจัยยากจนฯ
จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพให้นักเรียน จากงบปัจจัยนักเรียนยากจน
โรงเรียนประสานวิทยากรท้องถิ่น โรงเรียนบ้านหนองผือ
06 พ.ย. 62 ชุมชน ผู้ปกครอง ขุดลอกผักตบชวาสระน้ำในโรงเรียน
ชุมชน ผู้ปกครอง ขุดลอกผักตบชวาสระน้ำในโรงเรียน
06 พ.ย. 62 ส่งจำนวนนักเรียนเบิกเงินโครงการอาหารกลางวันจากเทศบาล
ส่งจำนวนนักเรียน ๘๖ คน เบิกเงินโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนกับเทศบาลเลาขวัญ โรงเรียนบ้านหนองผือ
05 พ.ย. 62 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เวลา ๐๙.๐๐ น.
โรงเรียนประสานกรรมการฯ โรงเรียนบ้านหนองผือ
04 พ.ย. 62 ครูธุรการ ทำสัญญาจ้างที่ สพป.กจ.๔
ครูธุรการ ทำสัญญาจ้าง ที่ สพป.กจ.๔

โรงเรียนบ้านหนองผือติดต่อเขต ๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
04 พ.ย. 62 ส่งรายการสั่งซื้ออุปกรณ์เรียนฟรี อนุบาล - ป.๖
ส่งรายการสั่งซื้ออุปกรณ์เรียนฟรี อนุบาล  - ป.๖
โรงเรียนบ้านหนองผือ ติดต่อร้าน ภ เครื่องเขียน โรงเรียนบ้านหนองผือ
02 พ.ย. 62 สอนเสริมพิเศษ ป.๖ เวลา ๐๘.๐๐ น - ๑๑.๐๐ น.
สอนเสริมพิเศษ ป.๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
อาคารธนาคารออมสิน โรงเรียนบ้านหนองผือ
01 พ.ย. 62 เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๒
นักเรียนเปิดเรียนวันแรก ของภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านหนองผือ/การแต่งกายผ้าไทย โรงเรียนบ้านหนองผือ
01 พ.ย. 62 เปิดเรียน..ภาคเรียน ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านหนองผือ นักเรียนใส่ผ้าไทย โรงเรียนบ้านหนองผือ
31 ต.ค. 62 เปิดเตรียมความพร้อม
โรงเรียนเปิดให้คณะครูได้จัดเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ
29 ต.ค. 62 ผอ.ประชุมร่วมประชุมกับคณะกรรมการอำเภอเลาขวัญ
ประชุมการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ห้องประชุมอ.เลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ
28 ต.ค. 62 ประชุมที่เทศบาล
ประชุมเตรียมจัดงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ห้องประชุมเทศบาลเลาขวัญ เทศบาลเลาขวัญ
23 ต.ค. 62 ถึง 25 ต.ค. 62 พัฒนาห้องเรียนปฐมวัย
วาดภาพระบายสีบริเวณโดยรอบห้องเรียน
ห้องเรียนอนุบาล2-3 โรงเรียนบ้านหนองผือ