ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนบ้านหนองผือ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติ
โรงเรียนบ้านหนองผือ
 
        โรงเรียนบ้านหนองผือ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เริ่มทำการก่อสร้างขึ้น เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นอาคารชั่วคราว ความยาว  ๒๔  เมตร กว้าง  ๘  เมตร หลังคามุงสังกะสี ฝาไม้ไผ่ พื้นดิน และเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๓ มีนักเรียนทั้งสิ้น  ๕๕  คน ต่อมาปีเดียวกัน ทางจังหวัดกาญจนบุรี ได้อนุมัติเงินงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป.๑ก. จำนวน  ๔  ห้องเรียน เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๐,๐๐๐ บาท ส้วมแบบจังหวัดจำนวน ๕ ที่นั่ง และถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.๓๐ จำนวน ๒ ถัง
          ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้ทำเรื่องขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนชั่วคราว เพื่อนำวัสดุที่พอใช้การได้ไปใช้ประโยชน์อื่นๆ                                                                               
 
 
 
          รายละเอียดต่างๆที่ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากรัฐและเอกชน
๑.      ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ชาวบ้านบริจาคเงินช่วยสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท พร้อมอุปกรณ์ และช่วยแรงงาน
๒.     ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ชาวบ้านบริจาคเงินปรับระดับสนามหน้าโรงเรียน ๕,๐๐๐ บาท
๓.     ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ทางอำเภอเลาขวัญมอบกระดานดำแบบขาตั้ง ๔ แผ่น
๔.     ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๖ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม สร้างห้องสมุดให้ ๑ หลัง โดยใช้แรงงานชาวบ้าน
๕.     ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เจ้าอาวาสวัดโปร่งพรานอินทร์ บริจาคอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียน
๖.      ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ คณะสงฆ์จากวัดเสน่หา จังหวัดนครปฐม มอบอุปกรณ์ไฟฟ้าติดตั้งภายในอาคารเรียน อาคารประกอบ
๗.     ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ร.พ.ช. กาญจนบุรี สร้างถังซีเมนต์ เก็บน้ำฝน ๔ ถัง
๘.     ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ สุขาภิบาลเลาขวัญ ขุดสระน้ำในเขตบริเวณโรงเรียนจำนวน ๑ สระ
๙.      วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม สร้างอาคารเรียนให้ ๑ หลัง ๒ ห้องเรียน
๑๐. ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ คณะสงฆ์และกรรมการวัดบางกุ้งเหนือ จังหวัดสุพรรณบุรี มอบอุปกรณ์ทำประปาในโรงเรียนและมอบพัดลมติดเพดานทุกห้องเรียน และพระพุทธรูป จำนวน ๒ องค์
๑๑. ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ นายนพชัย  โชสนับ ติดต่อผู้มีจิตศรัทธา มอบตู้เหล็ก ชนิด ๒ บาน จำนวน ๓ ตู้
๑๒.ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคม กรุงเทพมหานคร สร้างห้องส้วมให้ ๓ ห้อง โดยบริจาควัสดุอุปกรณ์มาให้ ส่วนการก่อสร้างใช้แรงงานชาวบ้านหนองผือ
๑๓. ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ส.จ. ใจ ขวัญใจสกุล ติดต่อของบประมาณขุดสระน้ำในโรงเรียน จำนวน ๑ สระ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๑๔. ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ชาวบ้านหนองผือ ร่วมบริจาคอุปกรณ์ปรับปรุงห้องอนุบาล สนามเด็กเล่น ห้องสมุด และสร้างเรือนเพาะชำ
๑๕. ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ นักศึกษาจากสถาบันราชภัฏนครปฐม อสมท. กาญจนบุรี และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้สร้างสนามตะกร้อ มูลค่า ๑๕,๐๐๐ บาท มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนทุกคน ๖๔ คน ทุนละ ๕๐๐ บาท และมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนให้นักเรียน สร้างที่ล้างมือ ๒ ที่
๑๖.      ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ สร้างที่ปัสสาวะชาย จำนวน ๔ ที่ ซึ่งอยู่ด้านหลังห้องส้วม                                                                   ๑๗.ปีพ.ศ.๒๕๔๙ นายชยันต์ เพชรศรีจันทร์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๙ 
๑๘.ปีพ.ศ.๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านหนองผือ ได้รับรางวัลโรงเรียนขนาดเล็ก ชนะเลิศยอดเยี่ยม ด้านบริหารการจัดการ (OBEC AWARD)
๑๙.      ปีพ.ศ.๒๕๕๗ คุณบุญชู ลิ่มอติบูลย์ บริจาคเงินสร้างห้องสมุด เป็นจำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๒๐.  ปีพ.ศ.๒๕๕๙ คุณบุญชู ลิ่มอติบูลย์ บริจาคเงินจ้างครูพิเศษ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
 ๒๑.ปีพ.ศ.๒๕๖๑ ธนาคารออมสิน บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๔/๒๖ จำนวนเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท