วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
"สถานศึกษาขนาดเล็กที่ดีประจำหมู่บ้านพัฒนาบนรากฐานพอเพียงอย่างยั่งยืน"
ปรัชญา
การศึกษาทำให้เกิดปัญญา ช่วยพัฒนาตนเองและสังคม
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
คำขวัญ
การศึกษาดี มีคุณธรรม รักความก้าวหน้า ช่วยพัฒนาสังคม
ปรัชญา
   การศึกษาทำให้เกิดปัญญา ช่วยพัฒนาตนเองและสังคม
         วิสัยทัศน์          
สถานศึกษาขนาดเล็กที่ดีประจำหมู่บ้านและพัฒนาบนรากฐานพอเพียงอย่างยั่งยืน”