พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
          ๑. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้อยู่อย่างไทย มีมารยาทไทยและค่านิยมที่พึงประสงค์
          ๒. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ
          ๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี รักษ์ความเป็นไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น
          ๔. ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กรักการอ่าน และใช้ภาษาสื่อสาร
          ๕. ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กใช้ทักษะการคิด และใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
          ๖. พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ประหยัด พอเพียง มีเหตุผล มีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
          ๗. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
          ๘. พัฒนาหลักสูตรบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญให้มีประสิทธิภาพ เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน และของชาติ
          ๙. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกอาคารให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
          ๑๐. จัดระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
          ๑๑. ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
          ๑๒. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
          ๑๓. จัดโครงการ งาน กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
 
                                                   อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
                                                           สำนึกดีตามวิถีไทย
                            (สะอาด ซื่อสัตย์ เคร่งครัดวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้ เชิดชูพอเพียง)
                                                 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
                                                          เศรษฐกิจพอเพียง
                                                                 (ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย ใส่ใจผลสัมฤทธิ์ พัฒนาทักษะชีวิตด้วยสิ่งแวดล้อม) 
           เป้าประสงค์
๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
๒. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพและการทำวิจัยในชั้นเรียน
๔. มีระบบการประกันคุณภาพภายในโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม                        
  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑.  ใช้หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (SCHOOL BESED MANAGEMENT)
๒.  ใช้เทคนิค ในการพัฒนางานทุกครั้ง
๓.  ใช้หลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ( Good  Goverment)
๔.  เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดย  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ภาคีเครือข่าย  คณะกรรมการ  และผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมกิจกรรม
๕.  มีกระบวนการนิเทศภายใน  ติดตาม  ตรวจสอบการดำเนินงานตามสภาพจริง
๖.  สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา