ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง                  เพศ รวม เฉลี่ย
ต่อห้อง
ชาย หญิง
อ.๒         ๓          ๘  
อ.๓ ๑๕  
รวม ๑๔ ๒๓  
ป.๑         ๑๓  
ป.๒  
ป.๓         ๑๔  
ป.๔         ๑๑  
ป.๕          ๘  
ป.๖ ๑๑ ๑๔  
รวม         ๔๒ ๒๔ ๖๖  
ม.๑ - - - -  
ม.๒ - - - -  
ม.๓ - - - -  
รวม - - - -  
รวมทั้งหมด ๕๖ ๓๓ ๘๙