ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.22 KB
ข้อมูลนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.93 KB
ข้อมูลนักเรียน
แบบสรุปข้อมูลนักเรียน ณ ปัจจุบัน
โรงเรียนบ้านหนองผือ
ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
 
        นายชยันต์  เพชรศรีจันทร์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เบอร์โทรศัพท์  097-2427041
          นางสาวนัทวรินพัทธ์  นาคประสิทธิ์  ตำแหน่ง  ครู  เบอร์โทรศัพท์  080-5177790
          ที่อยู่  โรงเรียนบ้านหนองผือ หมู่ 2 ตำบล เลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
          รหัสไปรษณีย์  71210 
 
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2 10 1 11
อนุบาล 3 8 4 12
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 9 6 15
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 8 9 17
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3 3 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 8 6 14
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 5 6 11
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 7 2 9
รวม 58 37 95
 
 
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น         ชาย       58         คน
                             หญิง       37          คน
                             รวม      95       คน
                                                                                    ลงชื่อ
                                                                             (นายชยันต์ เพชรศรีจันทร์)
                                                                   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ