ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ตุลาคม ๒๕๖๔) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.24 KB 5
ข้อตกลงในการพัฒนางานของครูดาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 582.13 KB 2801
ข้อตกลงในการพัฒนางานของครูนัทวรินพัทธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 87.82 KB 2801
ข้อตกลงในการพัฒนางานของครูธีรพัฒน์ Word Document ขนาดไฟล์ 79.65 KB 2802
รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ (ตค.๖๔) 2802
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ Word Document ขนาดไฟล์ 23 KB 38042
รายงานนิเทศออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ Word Document ขนาดไฟล์ 3.99 MB 38043
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา(ปรับปรุง ๒๕๖๔) Word Document ขนาดไฟล์ 152.94 KB 38044
รายงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Word Document ขนาดไฟล์ 1.71 MB 38047
รายงานการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด19 Word Document ขนาดไฟล์ 928.69 KB 38043
แบบบันทึกนิเทศภายในโรงเรียน 48253
รายงานประเมินตนเอง(SAR) ครูป.๕ Word Document ขนาดไฟล์ 3.61 MB 48322
รายงานประเมินตนเอง(SAR) ครูป.๒ Word Document ขนาดไฟล์ 4.26 MB 48384
รายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๖๔(SAR) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.64 MB 48266
รายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๖๔(SAR) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 323.96 KB 48388
รายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๖๔(SAR) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.92 KB 48068
ประกาศค่าเป้าหมายงานประกันคุณภาพของโรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔ Word Document ขนาดไฟล์ 20.65 KB 48400
ประกาศมาตรฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ Word Document ขนาดไฟล์ 20.41 KB 48571
แผ่นพับ2564 48286
แผ่นพับ2564 48160
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2564(ส่วน5) Word Document ขนาดไฟล์ 388.59 KB 48225
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2564(ส่วน1-4) Word Document ขนาดไฟล์ 282.94 KB 48466
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2564(คำนำ) Word Document ขนาดไฟล์ 15.09 KB 48458
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 192.06 KB 48430
แผนพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา2563-2566(ส่วนที่ 1-4) Word Document ขนาดไฟล์ 301.45 KB 48111
แผนพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา2563-2566 Word Document ขนาดไฟล์ 15.3 KB 48475
แผนพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา2563-2566 Word Document ขนาดไฟล์ 192.03 KB 48376
เอกสารของโรงเรียนบ้านหนองผือ(ต้านทุจริตตอนที่ ๒) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 581.45 KB 48454
เอกสารของโรงเรียนบ้านหนองผือ(ต้านทุจริตตอนที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.99 KB 48302