ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชยันต์ เพชรศรีจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙
เบอร์โทรศัพท์ : 0972427041
อีเมล์ : chayan.dindum@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย พิกุลแก้ว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๒๒ - ๒๕๒๘
ชื่อ-นามสกุล : นายจิติศักดิ์ อยู่เอี่ยม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๒๘ - ๒๕๔๔
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช กุ้ยอ่อน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๔๔ - ๒๕๔๗
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวรัตน์ จันทร์ศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๔๗ - ๒๕๔๘
ชื่อ-นามสกุล : นายเสน่ห์ น่ำประสานไทย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙
ชื่อ-นามสกุล : นายชยันต์ เพชรศรีจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๔๙ -
เบอร์โทรศัพท์ : 0972427041
อีเมล์ : chayan.dindum@gmail.com