ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

นางสาวดาว พุทธา
ครู คศ.2