ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

นางรัตติยา ลิ้มมั่ง