ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

นางสาวนัทวรินพัธ นาคประสิทธิ์
ครู คศ.1