ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

นางบังอร เพชรศรีจันทร์
ครู คศ.3