ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

นายธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3