ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

นางรัตติยา ลิ้มมั่ง
ครู คศ.3