ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

นางสาวกนิษฐา แซ่ลิ้ม
ครู คศ.1