ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

นายจักรพันธ์ อาจหาญ
ครูผู้ช่วย