ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

นางสาวดาว พุทธา
ครู คศ.2