คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางเฉลิมศรี พ่วงอำพันธ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองผือ
ชื่อ-นามสกุล : นายทองสุข หวังวงษา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้นำท้องภิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางทองทรัพย์ เกิดบุญมี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ภูมิอปัญญาท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางยุพิน หงส์เวียงจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทร์เพ็ญ อ่อนทิมวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายกร่าง กรับทอง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : สำนักสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางนกเทศ บัวทอง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางชญาดา อ่อนทิมวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชยันต์ เพชรศรีจันทร์
ตำแหน่ง : เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :