คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางทองทรัพย์ เกิดบุญมี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองผือ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : ๐๙๕ ๑๕๖๙๔๒๘
ชื่อ-นามสกุล : นางคล้าย บุญใจมั่น
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : ๐๘๔ ๓๑๗๕๔๗๕
ชื่อ-นามสกุล : นางบังอร เพชรศรีจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ
ผู้แทนจาก : คณะครู
เบอร์โทร : ๐๙๗ ๒๕๙๗๕๗๕
ชื่อ-นามสกุล : นายประคอง ปั้นทองคำ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : ๐๙๑ ๗๘๕๕๑๓๐
ชื่อ-นามสกุล : นายทองมั่น บัวทองคำ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น
เบอร์โทร : ๐๘๕ ๔๒๘๑๓๖๖
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย โพธิ์พรม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : ๐๘๙ ๐๗๔๑๕๓๑
ชื่อ-นามสกุล : นายกร่าง กรับทอง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองคฺ์กรศาสนา
เบอร์โทร : ๐๖๑ ๔๖๑๖๔๕๗
ชื่อ-นามสกุล : นายวน แย้มอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : ๐๙๘ ๔๔๙๒๘๖๐
ชื่อ-นามสกุล : นายชยันต์ เพชรศรีจันทร์
ตำแหน่ง : เลขานุการกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ
เบอร์โทร : ๐๙๗ ๒๔๒๗๐๔๑