คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปรเมศร์ ขวัญเพิ่มพร
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธวัชชัย มุนินทรวัจน์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ป.๕
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิมลรัตน์ กรับทอง
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนฝ่ายอาหารกลางวัน
ระดับชั้น : ป.๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงยุพารัตน์ จงถาวร
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนฝ่ายกิจกรรมสหกรณ์
ระดับชั้น : ป.๔
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรัฐพล โพธิ์เรือนดี
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนฝ่ายกิจกรรมดนตรี
ระดับชั้น : ป.๕
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรัชชานนท์ แช่มโสภา
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนฝ่ายกิจกรรมห้องสมุด
ระดับชั้น : ป.๕
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชานนท์ โพธิ์พรม
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนฝ่ายกิจกรรมกีฬา
ระดับชั้น : ป.๕
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภรวีร์ หุ่นประกอบกิจ
ตำแหน่ง : เลขานุการคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.๖